REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PEP SKLEP

(obowiązujący od 13.09.2023 r.)

 

I. SŁOWNICZEK

 1. Regulamin– niniejszy regulamin.
 2. Sklep– serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pozwalający Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: sklep.pep.pl.
 3. Sprzedawca – Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A z siedzibą w Tajęcinie, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347131, NIP: 8133611149, REGON: 180523400, kapitał zakładowy: 42 259 019,00 zł (opłacony w całości).
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kupujący – Przedsiębiorca, z którym Sprzedawca zawarł Umowę sprzedaży lub który złożył Przedsiębiorcy ofertę kupna Towarów, a także Przedsiębiorca, który zainteresowany jest zawarciem Umowy sprzedaży.
 7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający z funkcjonalności Sklepu, któremu Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną objęte Regulaminem za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik może być jednocześnie Kupującym.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość, za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
 9. Towar – produkt przedstawiany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady funkcjonowania Sklepu, warunki oraz zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną, a także warunki oraz zasady nabywania Towarów za pośrednictwem Sklepu poprzez zawarcie Umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaży na rzecz Konsumentów. Użytkownik celem złożenia zamówienia obligatoryjnie musi w trakcie wypełniania formularza zamówienia podać prawidłowy numer NIP przypisany do rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej (przypisany do konkretnego przedsiębiorcy).
 3. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z jego treścią. Użytkownik, korzystając ze Sklepu, akceptuje treść Regulaminu.

 

 III. WARUNKI ORAZ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu na rzecz Użytkowników następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. usługi umożliwiające zawieranie Umów sprzedaży, w szczególności poprzez umożliwienie przeglądania Towarów, składania zamówień oraz dokonywania płatności za zamówione Towary;
  2. usługi polegające na przesyłaniu wiadomości e-mail informujących Kupującego o statusie zamówienia, w tym przesyłanie faktur czy innych potwierdzeń dokonania zakupu Towaru;
  3. usługi realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkowników usług rejestracji konta. Użytkownik ma możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu, w tym w szczególności do składania zamówień oraz płatności za zamówione Towary bez konieczności dokonywania rejestracji.
 3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem:
  1. posiadania przez Użytkownika komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia z dostępem do Internetu;
  2. posiadania przez Użytkownika aktywnej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych;
  3. posiadania przez Użytkownika włączonej obsługi JavaScript;
  4. posiadania przez Użytkownika włączonej obsługi cookies.
 4. Dodatkowo, poza wymaganiami wskazanymi w ust. 3 powyżej, do składania zamówień przez Kupującego konieczne jest posiadanie przez niego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

IV. ZAMÓWIENIA

 1. Informacje dotyczące Towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Kupujący składa Sprzedawcy poprzez złożenie zamówienia.
 3. Zamówienie może być składane wyłącznie za pośrednictwem Sklepu poprzez udostępniony w Sklepie formularz zamówienia.
 4. Kupujący wybiera interesujące go Towary poprzez dodanie ich do koszyka za pomocą przycisku „dodaj do koszyka” widocznego obok Towaru. Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka z menu koszyka widocznego w prawym górnym rogu Sklepu poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Towarów lub ich usuwanie.
 5. Kupujący składa zamówienie za pomocą udostępnionego formularza zamówienia. Zamówienie określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Kupujący chce zamówić.
 6. Kupujący może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Celem złożenia zamówienia Kupujący powinien:
  1. będąc na stronie internetowej Sklepu, wybrać Towar, który ma być przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. przejść do koszyka zamówienia;
  3. przejść do wyboru sposobu płatności;
  4. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie obligatoryjnych danych odbiorcy Towaru (w tym poprawnego numeru NIP) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru;
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
  6. zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
  7. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
 8. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest równoznacznie z zawarciem Umowy sprzedaży. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący składa Sprzedawcy ofertę kupna wskazanego Towaru.

 

V. CENY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Informacje o cenie Towaru Sprzedawca umieszcza przy danym Towarze.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 4. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Kupującego o łącznej wartości zamówienia, tj. łącznej cenie Towarów oraz kosztów przesyłki.
 5. Kupujący dokonuje płatności za Towar oraz przesyłkę po złożeniu zamówienia, które następuje po wybraniu przez Kupującego preferowanego formy zapłaty i kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Zapłata za zakupiony Towar jest dokonywana za pomocą płatności online dostępnych w Sklepie.
 7. Kupujący dokonuje zakupu Towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy prezentowaną w toku składania zamówienia.
 8. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości zaprezentowanej w toku składania zamówienie w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 9. W wypadku, gdy Kupujący nie wywiąże się z płatności w terminie, o którym mowa ust. 8 powyżej, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. W takim wypadku oferta zakupu Towaru złożona Sprzedawcy przestaje wiązać Kupującego.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca w terminie do 7 dni za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Kupującego.
 2. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji oraz nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Kupującego weryfikuje podane przez Kupującego dane i sprawdza, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w szczególności, gdy nie zostało opłacone lub gdy Kupujący podał nieprawidłowe dane w trakcie składania zamówienia (w szczególności numer NIP).
 4. W razie braku dostępności Towarów lub w innych wyjątkowych sytuacjach powodującymi znacznie trudności  w realizacji zamówienia lub jego dostawy, Sprzedawca przed przyjęciem zamówienia do realizacji informuje o tym Kupującego, który może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (w tym również w przypadku braku odpowiedzi Kupującego  w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę) złożone przez Kupującego zamówienie jest anulowane, a oferta złożona Sprzedawcy przestaje wiązać Kupującego. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie poniesione przez niego koszty zamówienia w terminie 14 dni od dnia, w którym zamówienie zostało anulowane.
 5. Zamówienie jest automatycznie anulowane, a oferta złożona Sprzedawcy przestaje wiązać Kupującego, jeśli Sprzedawca nie potwierdzi zamówienia w ciągu tygodnia od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie poniesione przez niego koszty zamówienia w terminie 14 dni od dnia, w którym zamówienie zostało anulowane.
 6. Jeśli Sprzedawca przyjmie zamówienie do realizacji, przesyła Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na jego adres e-mail.
 7. W wypadku, gdy Kupujący nie wywiąże się z płatności w terminie, o którym mowa w pkt V ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego poprzez przesłanie Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres e-mail Kupującego wskazany przy składaniu zamówienia.

 

VII. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Towaru i realizacji zamówienia.
 3. W trakcie składania zamówienia Kupujący jest informowany o terminach dostawy, a także o kosztach dostawy.
 4. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który
  ma być dostarczony Towar. Sprzedawca nie odpowiada za sytuacje, gdy Towar nie zostanie dostarczony lub zostanie dostarczony z opóźnieniem w wypadku, gdy Kupujący poda nieprawidłowy adres.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Kupującego jako adres do doręczeń zamówionego Towaru.
 6. Towar zostanie dostarczony Kupującemu w terminie wskazanym przy wypełnianiu formularza zamówienia, w każdym razie nie później niż w terminie trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Kupujący wyraził zgodę na dłuższy termin dostawy Towaru.
 7. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem zamówienia fakturę VAT. Faktura VAT przesyłana jest również na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca z przyczyn niedotyczących Kupującego, nie dostarczy Towaru w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży do czasu odbioru Towaru. Prawo to to w żaden sposób nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży na podstawie pkt. VIII Regulaminu. Odstąpienie od Umowy sprzedaży następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poprzez:
  1. wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na następujący adres e-mail: zamówienia.pepsklep@pep.pl lub
  2. wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na następujący adres: Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., ul. Wspólna 2 budynek F, 35-205 Rzeszów,

przy czym preferowaną formą kontaktu, która zapewnia jak najszybsze rozwiązanie sprawy, jest kontakt drogą elektroniczną, o którym mowa w lit. a. Sprzedawca zachęca do korzystanie z tego środka kontaktu. 

 1. W sytuacji określonej w pkt. 8 Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Kupującemu wszystko, co otrzymał od niego na mocy Umowy sprzedaży, jednak  nie później niż w terminie 14 dni,  liczonych od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o odstąpieniu od  Umowy sprzedaży

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uprawnienia, o których mowa w tym punkcie przysługują Kupującemu, o którym mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Za każdym razem, gdy punkt ten odnosi się do Kupującego, odnosi się wyłącznie do Kupującego spełniającego przesłanki, o których mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Kupującemu, o którym mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawieranej na odległość przez okres 14 dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów.
 3. Bieg terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący albo strona trzecia inna niż przewoźnik i  wskazana  przez Kupującego  weszła  w  fizyczne posiadanie Towaru.
 4. Kupujący, o ile postanowi skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, ma obowiązek poinformować Sprzedawcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży o swojej woli odstąpienia.
 5. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest złożenie wyraźnego  w swojej  treści  oświadczenia przez Kupującego poprzez:
  1. wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na następujący adres e-mail: zamówienia.pepsklep@pep.pl lub
  2. wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na następujący adres: Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., ul. Wspólna 2 budynek F, 35-205 Rzeszów,

przy czym preferowaną formą kontaktu, która zapewnia jak najszybsze rozwiązanie sprawy, jest kontakt drogą elektroniczną, o którym mowa w lit. a. Sprzedawca zachęca do korzystanie z tego środka kontaktu. 

 1. Termin odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się  za dochowany, gdy Kupujący wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem tego terminu. Ciężar  dowodu  w tym  zakresie  spoczywa  na Kupującym.
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia  o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki wszystkie kwoty otrzymane  od  Kupującego, jednak  nie później niż w  terminie 14 dni,  liczonych od dnia  w  którym został poinformowany o decyzji Kupującego o  odstąpieniu  od  Umowy sprzedaży.  Zwrot  dotyczy  również  kosztów  poniesionej  przez Kupującego dostawy  Towaru,  przy  czym  zwrotowi  podlega  koszt  najtańszego zwykłego dostarczenia Towaru oferowanego przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca może  wstrzymać  się  ze  zwrotem  płatności  otrzymanych  od Kupującego  do  chwili  otrzymania Towarów lub dostarczenia  przez  Kupującego dowodu ich odesłania.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca  dokonuje  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu zapłaty,  jakiego  użył Kupujący, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Kupujący, który odstąpił od Umowy sprzedaży, ma obowiązek odesłać Towar albo przekazać go Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o decyzji odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 7. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli Kupujący odeśle zamówione Towary przed upływem okresu 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem na następujący adres:

  Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

  ul. Wspólna 2 budynek F

  35-205 Rzeszów.

 8. Zwracane Towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z Towarem.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. w odniesieniu do umów: .w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Jeżeli Kupujący, o którym mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął zamówienie do realizacji), zamówienie jest anulowane, a złożona przez Kupującego oferta przestaje go wiązać. Kupujący może anulować zamówienie i tym samym odwołać złożoną ofertę bez podawania przyczyny poprzez:
  • wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na następujący adres e-mail: zamówienia.pepsklep@pep.pl lub
  • wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na następujący adres: Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., ul. Wspólna 2 budynek F, 35-205 Rzeszów,

przy czym preferowaną formą kontaktu, która zapewnia jak najszybsze rozwiązanie sprawy, jest kontakt drogą elektroniczną, o którym mowa w lit. a. Sprzedawca zachęca do korzystanie z tego środka kontaktu. 

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad.
 2. Zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego za zgodność Towaru z zawartą Umową sprzedaży (odpowiedzialność z tytułu rękojmi), z zastrzeżeniem wypadków przewidzianych przepisami prawa oraz poniższych postanowień tego punktu.
 3. Wobec Kupujących, o których mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w razie niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towaru z zawartą Umową sprzedaży w zakresie określonym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Za każdym razem, gdy w dalszej części punkt ten odnosi się do Kupującego, odnosi się wyłącznie do Kupującego spełniającego przesłanki, o których mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu, o którym Kupujący powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 5. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umowa sprzedaży, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Kupujący może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   • przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy sprzedaży;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Kupującemu przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru
 6. W wypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Kupujący, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może składać reklamacje:
  1. drogą elektroniczną następujący adres e-mail: zamówienia.pepsklep@pep.pl lub
  2. pisemnie na następujący adres: Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., ul. Wspólna 2 budynek F, 35-205 Rzeszów,

przy czym preferowaną formą kontaktu, która zapewnia jak najszybsze rozwiązanie sprawy, jest kontakt drogą elektroniczną, o którym mowa w lit. a. Sprzedawca zachęca do korzystanie z tego środka kontaktu.

 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko i/lub firmę, adres e-mail Kupującego;
  2. wskazanie Towaru objętego reklamacją oraz informacje umożliwiające Kupującemu identyfikację zamówienia, w szczególności poprzez wskazanie numeru zamówienia;
  3. zwięzły opis wady oraz datę wystąpienia wady lub datę jej zauważenia;
  4. treść żądania.
 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umowa sprzedaży, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany.
 3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 9 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie;
  3. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych ust. 8 i ust. 9 powyżej;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.
 6. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na następujący adres:

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

ul. Wspólna 2 budynek F

35-205 Rzeszów.

 1. Koszty przesyłki sprzętu od Kupującego do Sprzedawcy w ramach wykonywania uprawnień przewidzianych w tym punkcie Regulaminu, w tym koszty ubezpieczenia przesyłki leżą po stronie Sprzedawcy.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na podstawie    13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.Urz.UE.L  2016  Nr  119), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: spółka  pod  firmą  Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA siedzibą w Tajęcinie (dane adresowe: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000347131, NIP 8133611149, REGON 180523400, o kapitale zakładowym wynoszącym 42 259 019 zł, opłaconym w całości.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej pod adresem: https://pep.pl/polityka-prywatnosci.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2023 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w wypadku: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 3. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą, w tym składać reklamacje:
  1. drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: zamówienia.pepsklep@pep.pl,
  2. pisemnie – na adres korespondencyjny: Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A, ul. Wspólna 2 budynek F, 35-205 Rzeszów,
  3. telefonicznie – pod numerem telefonu 17 859 69 69, (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora),

przy czym preferowaną formą kontaktu, która zapewnia jak najszybsze rozwiązanie sprawy, jest kontakt drogą elektroniczną, o którym mowa w lit. a. Sprzedawca zachęca do korzystanie z tego środka kontaktu.

 1. Jeśli przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca w sprawach dotyczących złożonego zamówienia czy zawartej Umowy sprzedaży kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem adresu e-mail, który Kupujący podał przy składaniu zamówienia.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Umów sprzedaży zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiegom.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

 

Wersja archiwalna regulaminu:

regulamin pep.sklep obowiązujący do dnia 12.09

Formularz kontaktowy - modal

Chcę porozmawiać z doradcą

Uzupełnij poniższe dane i poczekaj na kontakt naszego Doradcy, który przedstawi szczegółową ofertę dopasowaną do Twojego biznesu

Klikając w przycisk „Wyślij kontakt” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych


Konfigurator ofert - modal

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych